ონლაინ რეგისტრაცია

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 2019  წლის ბოლომდე თავდაცვის ძალებში იწვევს 18 დან 35 წლამდე ასაკის მოქალაქეებს და 4 წლიანი საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის გავლას სთავაზობს.

 

საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში 4 წლიანი კონტრაქტით მიიღებიან საქართველოს მოქალაქეები:

ა) რომლებსაც არ გაუვლიათ სამხედრო სავალდებულო სამსახური, იმყოფებიან წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვაზე და არ შესრულებიათ 27 წელი;

ბ) რეზერვში მყოფ რიგითთა და კაპრალთა პირადი შემადგენლობა 35 წლამდე. 

სამხედრო მოსამსახურეები ოთხი წლის განმავლობაში მაღალ ანაზღაურებას მიიღებენ. სამხედრო საკონტრაქტო სამსახურში მყოფი პირის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობა იზრდება წოდების, თანამდებობისა და სამხედრო სტაჟის გათვალისწინებით. ისინი უზრუნველყოფილნი იქნებიან თანამედროვე აღჭურვილობით, მაღალი დონის უფასო სამედიცინო მომსახურებით, ასევე მათი და მათი ოჯახების სოციალური და სამართლებრივი დაცვით. მაღალი ანაზღაურების გარდა, საკონტრაქტო სამხედრო სამსახური კარიერული ზრდის საშუალებასაც იძლევა. სამხედრო მოსამსახურეს ასევე შეუძლია პროფესიული მომზადების დონე უცხოელი და ქართველი ინსტრუქტორების დახმარებით აიმაღლოს, აითვისოს უცხო ენა და მონაწილეობა მიიღოს საერთაშორისო ოპერაციებში.

 

10 კვირიანი კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში რეკრუტი ქვედანაყოფში თანამდებობაზე ინიშნება. საწყისი საბრძოლო მომზადების სპეციალურ კურსზე რეკრუტი ელემენტარულ სამხედრო უნარ-ჩვევებს ეუფლება და მომზადებას გადის სამხედრო დისციპლინებში:

1. ტაქტიკური მომზადება;

2. სამხედრო-საინჟინრო მომზადება;

3. მასობრივი დაზიანების იარაღისგან დაცვა;

4. ზოგადი საკითხები;

5. ფიზიკური მომზადება;

6. სამხედრო-სამედიცინო მომზადება (თეორია და პრაქტიკა);

7. საერთო საჯარისო წესდებები/სამხედრო კანონები;

8. სამწყობრო მომზადება;

9. კავშირგაბმულობა;

10. საცეცხლე მომზადება (თეორია და პრაქტიკა); 

11. სამხედრო ტოპოგრაფია.

 

რეგისტრაციის გავლისას მოქალაქემ თან უნდა იქონიოს:

1. პირადობის მოწმობა (დედანი და ასლი);

2. ფოტოსურათი 3X4 - 2 ცალი;

3. სამხედრო ბილეთის ან მიწერის მოწმობის ასლი;

4. დაბადების მოწმობის ასლი.

 

საკონტრაქტო სამსახურისათვის კანდიდატების შერჩევის პროცედურების წარმატებით გავლის შემდეგ მოქალაქეს აქვს კანდიდატის სტატუსი, რომლის დროსაც წარმოადგენს საბუთებს პირადი საქმის შესადგენად: 

1. ნამსახურების ნუსხა (გაიცემა სამხედრო განყოფილებაში); 

2. გასაწვევი პირის განცხადება;

3. ანკეტა (შეივსება სამხედრო განყოფილებაში); 

4. ავტობიოგრაფია (ხელნაწერი და დაბეჭდილი); 

5. დაბადების მოწმობის ასლი;

6. პირადობის მოწმობის ასლი; 

7. განათლების ან შესაბამისი კვალიფიკაციის მოწმობის ასლი; 

8. ქორწინების (განქორწინების) მოწმობის ასლი;

9. შვილების დაბადების მოწმობის ასლი; 

10. ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლები; 

11. მართვის მოწმობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში); 

12. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (სამხედრო ჰოსპიტალის მიერ გაცემული); 

13. ცნობა პროფილაქტიკური აცრების შესახებ (,,MMR“- წითელა, წითურა, ყბაყურა: ,,TD”-ტეტანუსი-დიფტერია);

14. ცნობა ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ (ლაბორატორიულად შემოწმებული); 

15. ცნობა ნასამართლობის შესახებ; 

16. ცნობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან (სახელმწიფო გასაცემლების შესახებ); 

17. შრომის წიგნაკის ასლი (არსებობის შემთხვევაში); 

18. მიღებული სერტიფიკატის ასლი; 

19. სამხედო ბილეთი ან წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობა (ასლი და დედანი);

20. ფოტოსურათი 3X4 - 4 ცალი (ფერადი და ელექტრონული ვერსია CD).

 

საბუთების მიღება წარმოებს 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე. დაინტერესებულმა პირებმა დასავლეთ საქართველოში რეგისტრაციისთვის მიმართეთ ქუთაისის მესამე ქვეითი ბრიგადის, სენაკის მეორე ქვეითი ბრიგადისა და ბათუმის ადლიის ბატალიონის სარეგისტრაციო პუნქტებს. თელავში, მეოცე კადრირებულ ბრიგადას. ახალქალაქში, საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრს. თბილისში, მხარდამჭერ ცენტრ „კრწანისს“.  ტელ: 595 05 06 85;   595 05 06 73 
© 2016 - შექმნილია საინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მიერ